Chiều trú Thạch Hào thôn,
Đêm có lại bắt người,
Ông lão vượt tường trốn,
Bà lão ra cửa coi.
Lại quát tháo, ghê thật!
Bà kêu khổ, thương ôi!
Thoạt nghe bà lão thưa:
“Ba con đi lính trấn,
Một đứa gửi tin về:
Hai đứa vừa chết trận,
Đứa sống sống qua ngày,
Đứa chết đành thiệt phận,
Trong nhà chẳng còn ai,
Chỉ đứa cháu bú mẹ.
Bận con, nó chưa đi,
Tấm quần không lành lẽ.
Mụ đây tuy già yếu,
Xin theo ngài đi ngay,
Về Hàm Dương nhận việc,
Kịp thổi bữa sáng mai.”
Đêm khuya đã dứt lời,
Như nghẹn ngào ảo não.
Sáng từ biệt lên đường,
Chỉ còn độc ông lão.