Ngựa qua uống nước sông thu,
Nước sông lạnh, gió vù vù cắt da.
Cát bằng dãi bóng chiều tà,
Xa trông mờ mịt ấy là Lâm Thao ?
Trường thành chiến trận thuở nào,
Muôn quân dũng khí dâng cao ngất trời.
Cổ kim cát bụi chôn vùi,
Chỉ còn xương trắng ngậm ngùi cỏ lau.