Động Đình xưa nức tiếng,
Lên thử Nhạc lầu chơi.
Nhìn Ngô Sở chia cách,
Thấy mênh mông đất trời.
Thư bạn không viết nữa,
Bệnh già lại lẻ loi.
Giặc bắc gây máu lửa,
Đành tựa hiên lệ rơi.


(Thích nhất câu: "Già bệnh bám thuyền côi" và "Tựa hiên lệ ngấn rồi" của mailang.)