Anh hùng xưa đã qua
Hảo hán nay chẳng thấy
Ngẫm trời đất bao la
Riêng lòng ta rơi lệ.