Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Huy Hùng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Quy nhạn (Đông lai vạn lý khách) (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn Huy Hùng

Viễn khách từ đông đến
Yên: về, biết lúc nào ?
Ải nhìn nhạn: ruột đứt!
Bay hướng bắc cao cao

Ảnh đại diện

Lưu cửu pháp tào Trịnh Hà Khâu Thạch Môn yến tập (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn Huy Hùng

Nước thu trong biết bao
Lòng sạch, lâng lâng sầu
Hứng thú quan quyền cảm
Rừng hoang vó ngựa vào
Ngọc nhiều thành, đức độ
Mâm một nén, sang giàu
Chiếu tối vẳng đưa sáo
Rồng ngâm đáy vực sâu

Ảnh đại diện

Dữ Nhiệm Thành Hứa chủ bạ du nam trì (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn Huy Hùng

Nước thu thông rạch, rãnh.
Thành ngoại chống thuyền con.
Tối mát, ngựa bơi tắm,
Rừng sâu, ve véo von.
Mùa mưa ngâu, ấu chín.
Tiết tháng tám, hà non.
Sáng sớm mù sương trắng,
Nhớ quê nệm cũ gòn.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]