Trăng như ánh mắt rọi cao,
Chiết Giang sắc núi hiện vào dòng khe.
Mưa xuân mấy buổi dầm dề,
Lí ngư ghềnh vượt đây về nửa đêm.