Cách sông một giải non xuân hảo,
Bình lâm rậm lục xuân quang lão.
Đừng có tựa lan can,
Hoa rơi chẳng nỡ nhìn.
Đi đâu dòng nước chảy,
Có phải thuyền về đấy.
Cỏ ngát ánh tà dương,
Người đi luống đoạn trường.