Sắc núi xanh như cũ
Người đi chẳng khứ hồi
Giữa dòng in bóng tháp
Thượng giới mở hang trời
Có cách trần gian thế
Mới tường danh hão thôi
Ngũ hồ trời đất rộng
Tìm đá cũ ta ngồi.