Điểm trang bước khỏi lầu son
Ánh xuân khoá chặt sầu chôn một toà
Ra sân đếm mấy đoá hoa
Chuồn chuồn bay tới cây thoa cài đầu.