Chí lạ làm trai ngất ngất cao
Há để càn khôn tự chuyển sao?
Trời đất trăm năm còn ta đó
Chẳng lẽ ngàn năm chẳng danh nào?
Nước mất, nghìn thu thêm nặng nhục
Xa rồi Hiền Thánh, học ngu sao?
Bể Đông ta vượt theo cánh gió
Muôn trùng sóng bạc vút bay cao!


dịch theo bản dịch nghĩa có sẵn
có tham khảo bản dịch của Tôn Quang Phiệt