Ngàn cửa mở rộng vạn đèn lồng,
Trung tuần tháng Giêng kinh thành rung.
Ba trăm cung nữ vung áo múa,
Thi từ vang vọng cả không trung.