Giặc giã khắp nước nhà
Cớ gì người đi xa!?
Người thân đồng khóc tiễn
Thành đìu hiu yên ngựa
Cỏ cây năm tháng tàn
Sương tuyết trắng sông thương
Nào nguôi buổi chia tay
Mới thấm tình người xưa