Tâm vốn sạch làu cần rửa sao
Trong mình không bịnh há cần coi
Muốn biết Phật à, ngay thân đó
Gương sáng treo cao chưa chiếu soi.