Sống làm người hào kiệt
Chết làm ma anh hùng
Nay nhớ Hạng Vũ vương
Khẳng khái chẳng qua sông.