Sau trước bên thôn làn khói toả
Chiều tà cảnh vật có như không
Trâu đi về ổ theo sáo mục
Cò trắng từng đôi hạ xuống đồng