Sinh tử hay xa cách
Đã cùng người thề nguyện
Cầm tay thề ước
Sánh bước đến già


Mình biên tập lại thôi không phải dịch