Trâu dê về đã lâu rồi
Cửa sài khép kín bóng người vắng tanh
Đêm nay gió mát trăng thanh
Non sông đất khách động tình cố hương
Suối đâu vách núi mơ màng
Sương thu thấm rễ cỏ hoang rầu rầu
Đèn soi trắng toát mái đầu
Hoa đèn khéo cợt chi nhau nở nhiều.


Nguồn: Almanach, những nền văn minh thế giới, NXB Văn hoá Thông tin, 1996