Góc tường mấy nhành mai
Băng lạnh nở mặc ai
Mai trắng trên tuyết trắng
Sắc không nhoà, hương thoảng chẳng phai