An Nam, khách hỏi, xứ ra sao?
Xứ ấy ngàn năm phong tục giàu:
Áo mão chẳng xê thời Đường thịnh,
Lễ nhạc dám cùng Hán tương giao.
Bình ngọc mở ra là rượu quý,
Đao vàng, cá thịt dọn cỗ cao.
Hằng năm mỗi độ xuân ba tháng
Vạn dặm giang san rực mai đào.