Khi tôi chết
nhớ chôn tôi với cây đàn ghi-ta
dưới cát.

Khi tôi chết
giữa hàng cam
cụm húng.

Khi tôi chết
hãy chôn tôi, nếu các anh em mong muốn
trong chiếc chong chóng.

Khi tôi chết!