Đất này từ biệt thái tử Yên Đan,
Tráng sĩ khí phách tóc dựng mũ.
Thời xưa người đã mất,
Đến nay nước sông vẫn còn lạnh.