Buổi sáng còn quốc ruộng nương
-> Buổi sáng còn cuốc ruộng nương