Bài thơ này thực chất là do nhà thơ Kiên Giang sáng tác