Có bạn nào có bản đầy đủ bài này không? post lên cho mình với!
Hay gửi vào địa chỉ email: quangphu.vh53@gmail.com giúp mình với.
Mình xin đa tạ!