Phiên âm sai chữ "ngữ" thành chữ "dữ" ở câu số 6

"Bách niên tâm ngữ tâm" chứ không phải là "Bách niên tâm dữ tâm".

Tâm ngữ tâm, tức là lòng nhủ lòng.