Hàm ý bài thơ là đi cấy không chỉ cần biết cấy, còn phải biết đủ các thứ khác như trời, đất, mưa gió... ?
Nếu chỉ đi cấy lấy công như người ta thì sẽ chỉ như người ta
Nếu biết thêm các thứ khác có liên quan đến đi cấy thì sẽ hơn người ta ?