Guys and gals,

Dịch thuật dĩ nhiên cần phải uyển chuyển, nhưng nên sát với nghĩa gốc một tí -- chứ không thì chỉ mượn ý tưởng hoặc hình ảnh tạo thành bài thơ riêng của mình.

Trong các bài dịch, chỉ có mỗi bài của Phụng Hà là còn trung thực với nghĩa gốc.