Dầm sương đêm ướt cỏ kim gia
Sắc núi lạnh trăng thải úa già
Ai bảo từ nay ngàn trùng xa cách
Mộng biệt ly mờ mịt dậm xa