trong bài thơ có một số câu bị thiếu, có ai biết thì đính chính giùm nhé.