Nỗi sầu nghìn vạn khó vơi
Hận sâu này tới chân trời chưa nguôi
Núi trăng đâu hiểu lòng người
Gió xua, trước mặt hoa rơi la đà
Nhẹ nhàng đưa áng mây xa….