À mình thấy bạn ghi chú bài thơ này không chính xác. Trong tiếng Pháp Ma soeur có nghĩa là em gái tôi, nhưng cũng là nữ tu sĩ.

soeur = nữ tu sĩ , tiếng Việt thường kêu rằng là bà Sơ
Fère = Cha xứ , cũng có nghĩa là anh em trai