kỳ thụ -奇樹- là cây lạ
hoa tư -華滋- là vẻ đẹp tươi, rực rỡ
thử vật hà túc quý -此物何足貴- chứ không phải "cống", tức "vậy ấy có đáng quý gì đâu"

Dịch nghĩa:

Trong sân có cây lạ
Lá xanh toả rạng ngời
Vin cây hái nhành hoa
Thấy trống trải ở trong lòng
Hương thơm đầy trong tay áo
Mà đường xa chẳng thể nào gửi đi
Vật ấy có đáng quý gì đâu
Chỉ tại nhớ nhung quá mà thôi.