ý tôi là rong ruổi, chứ không là dong ruổi, thử xem!