Tháng hai ngày tận tháng ba đan
Mừng xuân đời lão vọng năm tàn
Bon chen hơn thiệt lòng riêng chán
Nồng say chén cạn sống bình an