Bạn chủ topic sửa cái, toóc (rạ) khô chứ không phải "tóc khô"