Trưởng thành - con vẫn rất cần
Mẹ bên con mãi - là xuân cho đời
Thật tuyệt vời. Chúng tan luôn cần Mẹ mà.