thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm hay ở chỗ dạy cách sống, châm biếm làm cho ta nhìn lại con người của mình để mà sống tốt.