Bài sưu tầm của tôi:
桃花每年開
再見老徒哀
挑墨和紅紙
邊舖人往來
幾多人借寫
嘖嘖譽才之
妙手絕輝筆
似鳳舞龍飛
每年孤客視
人借左何知
紅紙煩色淡
淤硯愁墨悲
徒翁坐如此
過路無誰知
笺上黃葉樂
空中細雨飛
桃花今又開
不見舊徒來
某人千古者
魂在何虝埋


Bài này tôi được một ông già bán chữ ở Văn Miếu tặng, không rõ ông tên là gì.Ông cho biết bài này do ông thầy của ông dịch.