Nguyễn Kinh Quốc dịch thơ và dịch sang tiếng Anh

Non mượt rau đồng gió nhẹ đưa
Hoa bờ sông biếc giọt mưa thưa
Người tiên đi vắng không tin tức.
Sớm tối rỗi nhàn, suối lửng lơ.

THE VŨ LÂM CAVE  
Lê Liêm
Translated by Nguyễn Kinh Quốc

Winds lightly fly through the glossy young vegetable field.
When it drizzles, at the river bank the flowers are bluish green.
Faire woman’s absent, there is no news
From the morning to the evening the hovering cloud’s free.

.