Từ buổi chàng ra đi
Thiếp không mó đến khung cửi tàn
Nhớ chàng như vầng trăng đầy
Đêm đêm hao dần vành sáng