Tim ơi... ta hãy quên chàng!
Đôi ta: thà chết, không hàng, đêm nay!
Ngươi quên hơi ấm chàng say
Ta quên nét sáng chàng đầy mắt môi

Nè, khi ngươi đã quên rồi
Nhắc ta phải gắng, không thôi - nhưng mà
Nhanh lên! ta chỉ sợ là...
Lúc ngươi trì trệ, lỡ... ta nhớ chàng...