Nghĩ sao đứa nhóc , chưa biết gì mà đã có thể đánh vần và gọi được 2 chữ Sta-lin ... Hư cấu cũng có mức độ thôi chứ.
Nếu tiếng đầu lòng mà đứa nhỏ gọi tên đấng sinh thành thì ta còn may ra tạm thời chấp nhận được , huống hồ đứa bé khi sinh ra còn chưa có nhận thức gì mà đã gọi tên một người Liên Xô không quen biết ,không nuôi nấng nó ngày nào , cũng không sinh ra nó . Nói thật nếu có đứa trẻ nào như vậy chắc trời đánh ngay vì tội bất hiếu với đấng sinh thành ..... bài thơ này rõ là một bài thơ a dua , nịnh hót cho kẻ sát nhân Stalin