Biết nói sao cho người hiểu được
Yêu thương xưa đã chết hẳn rồi
Ta không thể ngồi yên chờ nắng dậy
Đợi một người đến nắm lấy bàn tay