Từ gần thành xa
Từ quen thành lạ
Anh nào đâu biết
Tình rồi phôi pha.