Hôm nay Lệ Đắng làm thơ
Vài câu giới thiệu bây giờ vào đây.
Lệ tôi vốn rất thơ ngây
Sinh năm 89 chưa xây gia đình.
Bắc Giang vùng đất thanh bình
Là quê Lệ ở khi sinh ra đời.
Họ Dương tên Thạo là tôi
Thêm "Văn" vào giữa xong rồi hết tên.
Nghề nghiệp có lẽ cũng nên
Giới thiệu đôi chút khỏi phiền hỏi thăm
Sinh viên làm đã bảy năm
Vẫn chưa ra được do chăm chơi bời.
Thái nguyên vốn đã là nơi
Mà lệ công tác của đời sinh viên.
Học tập vốn chẳng ra tiền
Nên còn nghèo lắm, vẫn phiền mẹ cha
Bây…