Ở trang 6,Hương Trinh đã viết:

Kính gửi cụ Kim Oanh
Tôi xưng hô như thế là theo câu nói của tiền nhân “kính lão đắc thọ”, hẳn là cụ hài lòng mà không giận.
Cụ hay dạy các cháu làm thơ phải có cái tâm trong sáng, vì vậy tôi thấy có mấy điều cần trao đổi:
Nghi uyên đã chỉ ra các bài thơ mà cụ nhận vơ của người khác, chắc là NU không thể thuộc hết thơ của thiên hạ nên cái sự chỉ ra cũng chỉ là ví dụ.
Cụ đáp ở trang 176 “Trừ bài Hát Ả Đào của Phan Cát Linh ra,  tất cả các bài thơ đều…