KHÔNG ĐỀ
Chỉ có một khuôn mặt người
Hàng nghìn vai diễn:
Khóc
Cười
Lặng câm

2011
DB