ĐÔNG

Mùa đông giá rét lạnh lắm thôi
Từng cơn gió lay rét run người
Tay chân bủn rủn không buồn viết
Mong cho xuân lại ấm muôn người.