Tình bạn.   (đọc thuận nghịch)

Thân tình luyến nhớ bạn cùng ta
Thắm đượm nên lòng nỗi thiết tha
Nhân ngãi vẹn tròn cho phải đạo
Nghĩa tình quên lãng lỡ phôi pha
Vần xoay đối phú câu tình tự
Luật vận bình thơ giọng ý hoà
Phân cách lỡ nào lòng chí quyết
Ngần trăng sáng toả bạn cùng ta

25.10.2008.