Đồ Nghệ đã viết:
anson đã viết:

AUTORUN.EXE LÀ NGUYÊN NHÂN LÂY LAN VIRUT


 

Autorun.exe nguyên do dẫn đến máy vi tính nhiễm virut là tập tin mà hasker tạo ra có tác dụng tự chạy các tập tin với nhiều mục đích xấu…